ஒரு குட்டி பூர்ஷ்வாவின் தேடல்.

எண்ணுதலும், பரிசீலித்தலும், தேடுதலும்.

Thursday, March 16, 2006

சரியான சுட்டி.

சென்ற பதிவு இரண்டு முறை வந்து, அதில் ஒன்றை நீக்கிய குழப்பத்தில், தமிழ் மணத்தில் வரும் சுட்டி வேலை செய்யவில்லை. பதிவிற்கான சரியான சுட்டி இது.

Post a Comment

1 Comments:

Blogger ROSAVASANTH said...

கீழே இருந்த இன்னொரு சுட்டி சரியான இடத்திற்கு செல்வதை இப்போதுதான் கவனித்தேன். மன்னிக்கவும்.

3/16/2006 8:07 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

---------------------------------------
Site Meter