ஒரு குட்டி பூர்ஷ்வாவின் தேடல்.

எண்ணுதலும், பரிசீலித்தலும், தேடுதலும்.

Saturday, September 10, 2005

என்ன விலை அழகே!


Post a Comment

4 Comments:

Blogger -/பெயரிலி. said...

பத்து யென் = 1 ஜென்

9/10/2005 1:14 PM  
Blogger ROSAVASANTH said...

அய்யா பெயரிலி, மெய்யாலுமே உம்மைத்தான் முதலில் எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் பொருத்தமாகவோ, திருத்தமாகவோ (வேறு) பாடல் ஒன்று(ம்) சொல்வீர் என்று எதிர்பார்த்தன்.

9/10/2005 1:17 PM  
Blogger தெருத்தொண்டன் said...

ஒகயோ கொசெ மாசு ரோசா வசந்த்..

9/10/2005 2:15 PM  
Blogger ROSAVASANTH said...

ஹிராஷைமாஸே! தாமதத்திற்கு ஸுமிமாசென். இப்போது கொன்பாவா! தங்கள் வருகைக்கு அரிகதோ கொஸைமாஸு!

இப்படித்தான் நமக்கு தெரியும். நீங்க பிச்சு வாங்குவீங்க போல தெரியுது. ஓஸகாவிலே இருக்கீங்களோ?

9/10/2005 6:45 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

---------------------------------------
Site Meter