ஒரு குட்டி பூர்ஷ்வாவின் தேடல்.

எண்ணுதலும், பரிசீலித்தலும், தேடுதலும்.

Sunday, June 13, 2010

பதிவுகள் -14

1. துளியுரைகள்-4.


2. துளியுரைகள்-5.


3. துளியுரைகள்-6 (டாடாவின் ஈடு இணையற்ற கொள்ளை).


4. தெளிவு.


5. இடியட்டும் கோபி கிருஷ்ணனும்.


6. துளியுரைகள்-7


7. கடித்து எலி சாதல்.


8. இறுதியாக சில.


9. துளியுரைகள்-8


10. துளியுரைகள்-9.


11. சுய முரணும், அறிவு நேர்மையும்.


12. நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு.


13. வைதீகபாப்பானும், லௌகீக பாப்பானும்..


14. எதிர் பொதுப்புத்தி

Post a Comment

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

---------------------------------------
Site Meter