ஒரு குட்டி பூர்ஷ்வாவின் தேடல்.

எண்ணுதலும், பரிசீலித்தலும், தேடுதலும்.

Friday, December 31, 2004

சென்ற பதிவு

சென்ற பதிவை புதிய தகவல்கள், சுட்டிகள் சேர்த்து அப்டேட் செய்யபட்டிருக்கிறது. பார்க்கவும். இங்கே வெட்டி ஒட்டினால் சில பிரச்சனைகள் தருகிறது. இப்போது அதை சரி செய்யம்டுயாது. (இங்கே) நாளை காலை பார்க்கலாம்.


Post a Comment

2 Comments:

Blogger KARTHIKRAMAS said...

From RaviSrinivas Blog,
More Releif funds links
http://www.indiatogether.org/relief/tsunami/

1/01/2005 2:13 AM  
Blogger ROSAVASANTH said...

has been added alread.

1/01/2005 1:03 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

---------------------------------------
Site Meter